1B 大學指掌之圖   大學衍義輯略
2B 大學三綱八目箴   讀大學法   大學章句補遺   續大學或問   大學圖
大學質疑   大學童子問答   大學箚錄   大學講語   大學困得後說
論大學格致章   講大學衍義   四書答問-大學
3B 讀書記-大學   大學輯要   思辨錄-大學   大學答問   大學正心章問答
大學答問   箚記-大學   讀書箚錄-大學   大學五圖   大學論
大學就正錄并圖   大學箚疑   雜著-論大學明德正心二章辨說
大學講義
4B 大學疾書   經義記聞錄-大學   大學箚錄   大學小註辨解   大學講說
經義-大學   雜著-大學箚疑   四書通理-大學   讀大學箚記   大學講錄
寒井大學講義   大學義   經義-大學   四書問辨-大學問疑
御製經義問對-大學   大學箚略   大學經義   大學辨答補遺
5B 箚錄-大學   大學經義   經書箚錄-大學   大學或問箚錄
經義條對-大學   大學箚記   大學箚錄   大學   講義-大學
大學類義叙例   講義-大學   大學講說   大學講說   大學纂要
6B 曾傳秋錄   大學公義   大學講義   大學箚疑   東儒四書集評-大學
大學講錄   大學傳八章說   格致童子問   答兒憲相大學問目
大學章句圖   大學雜錄   隨得錄-大學   大學箚疑   大學大旨
大學辨疑   四書辨疑-大學   大學疑義   大學講錄   大學經義
大學經傳記疑
7B 大學講義   大學箚疑   大學說   大學   答兒子大學疑義   大學答目
大學   對大學問目   經義問答-大學   大學問對   大學講義   大學記疑
大學對條   經義問對-大學   大學箚記   大學問答   大學答問
8B 經旨蒙解-大學   大學考正   大學或問   大學章句詳說   大學講說
大學序問答   大學問目   大學釋義   大學講義   大學記疑   大學問答
大學問答   大學發問條對   大學衍義箚錄   大學答問示朴化實
讀沙溪先生大學箚疑   大學箚疑   大學箚錄   大學講解   大學釋義
大學章圖   大學集解